ATP-ANALYS

 
En viktig del i ett säkert och riskbaserat hygienarbete är att kunna mäta hygienstatus på ytor och processvatten och snabbt kunna åtgärda eventuella avvikelser. Traditionellt sett har hygienprovtagning primärt skett med mikrobiella analysverktyg, vilket inneburit begränsningar i främst långa ledtider, upp till flera dagar innan resultat kan utvärderas. Under den perioden kan avvikelsen lett till stora problem för produkter som passerat under analystiden. 

En annan begränsning som mikrobiella analysverktyg inneburit är att de är framtagna för att ge svar på hur väl desinfektionsmetoden fungerar, och ger inte svar på hur rengöringen utförts. 

För att komma runt dessa begränsningar introducerades analys av ATP som ett alternativ och komplement till mikrobiologisk hygienkontroll. ATP (adenosintrifosfat) är en molekyl som finns i alla levande celler, som djur- och växtceller men även mikroorganismer som bakterier och jäst- och mögelsvamp.

Energimolekylen består av en adenosingrupp (sockermolekyl) och tre energibindande fosfatgrupper och fungerar ungefär som ett uppladdningsbart batteri, där ATP är den mest energirika fasen. Energin som hämtas från ATP-molekylen används för att driva cellens kemiska processer. När cellen förbrukar energi så övergår ATP till ADP (adenosindifosfat) som är en mer energifattig fas med två fosfatgrupper. Vid stora energibehov kan ATP reduceras till AMP (adenosinmonofosfat) vilket är den mest energifattiga fasen. AMP och ADP återladdas sedan vid behov i cellens mitokondrier.

För att mäta ATP krävs tillgång till en ljusmätare och ett reagenskit som innehåller reagensen luciferin och enzymet luciferase som i närvaro av ATP bildar ljus (fotoner). Mängden ljus kan sedan korreleras till mängden ATP vilket ger ett kvantifierat analyssvar för hur mycket organiska rester som fanns i provet. Reagenskiten har numera ersatts av svabbar för ytor och vattenanalys.

VARFÖR MÄTA ATP?

ATP-mätare (lumniometer) mäter mängden av energimolekylen ATP på ytor eller i vatten och svaret ges i ljusenheten i RLU (Relative Light Unit). Adenosintrifosfat (ATP) fungerar som ett uppladdningsbart batteri inuti cellen där den transporterar energi till cellens olika funktioner. Eftersom ATP finns i såväl somatiska celler (djur och växtceller) som mikroorganismer så utgör den en bra hygienindikator för rena ytor.

ATP är en den mest energirika fasen i energicykeln som cellen använder för att tilgodogöra sig energi. De övriga faserna adenosinmonofosfat (AMP) och adenosindifosfat (ADP) har inte kunnat detekteras med traditionella ATP-system, men ny teknik har möjliggjort att mäta samtliga tre faser och därmed öka känslighetet betydligt. 

Genom att ATP-mätningen går snabbt och tillförlitligt resultat så ges möjlighet till direkt åtgärd vid otillräcklig rengöring, vilket minskar risken för kontaminerad produkt och återkallelser.
 

ATP-MÄTARE

För att kunna mäta ljuset som bildas under ATP-reaktionen används en ljusmätare, eller luminometer. Luminometer kan bygga på olika tekniker för ljusdetektion där PMT (photo Multiplier Tube) och PD (photo diode) är de vanligaste. PMT har traditionellt sett inneburit något högre känslighet och PD en mer robust och kostnadseffektivt teknik. Men allt efter att reagenstekniken har utvecklats och förfinats, så har skillnaderna i teknik under skalet i praktiken fått en mindre betydelse. 

Viktigare faktorer är idag möjligheterna som modern reagensteknik kan erbjuda samt möjligheten att enkelt dokumentera och följa upp resultaten. Det senare har har lett till att utvecklingen gått mot allt enklare och effektivare molnbaserad tjänster och mobila appar där informationen finns tillgängliga från både mobiler och datorer. Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka system som passar dina förutsättningar. 
 

A3-INNOVATIV SVABBTEKNIK

Reagenskit för ATP-analys finns normalt i tre utföranden:
  • Svabbar för analys av ytor. 
  • Svabbar för analys av vattenprover.
  • Manuell kit för pipettering. 
Svabbarna är anpassade för att kunna aktiveras med en hand och skall förvaras i kyl för maximal hållbarhet. Ytsvabben är försedd med en bomullstopp och är preparerad med en tensid som effektivt fångar upp ATP från normalt förekommande ytor. Vattensvabben består av en diskbaserad uppsamlingsspets som fångar upp en fast volym vatten vilket ger en provtagning med hög precision och repeterbarhet.

Senaste tekniken för ATP-analys kallas vi för A3, och innebär möjlighet att analysera samtliga tre faser av adenosinmolekylen; ATP, ADP och AMP. Normalt finns samtliga faser närvarnade i livsmedelsråvaror, men under bearbetning och uppvärmning så övergår en stor del av ATP till ADP och AMP, vilket sätter begränsningar för traditionell ATP-teknik. Med hjälp av A3-tekniken blir samtliga faser tillgängliga för analys, vilket ger mer tillförlitlig hygienkontroll oavsett ATP-innehåll.