2020-10-20
 

Egenkontroll, justering eller kalibrering?

Nu erbjuder vi möjligheten till kontrollkalibrering av luftprovtagare som alternativ till ackrediterad kalibrering med justering. Vad är skillnaden?

Kalibrering är ett begrepp som många gånger kan leda till misstolkningar eftersom det ibland används för flera betydelser. Rent tekniskt så innebär det att ett instruments mätvärden jämförs med referensvärden och att skillnaden eller mätfelet dokumenteras för varje mätpunkt. 

 

Som kund förutsätter man ofta att en justering av instrumentet utförs vid eventuella avvikelser, men eftersom alla instrument inte går att justera, så är det viktigt att ta reda om även justering kommer utföras. 

 

Hos IWAB ingår justering när det framgår av produktbeskrivningen. I sådana fall utförs sedan ytterligare en kalibrering efter justering, för att säkerställa att instrumentet visa rätt värden. 

 

Egenkontroll 

Kalibrering kan även i vissa fall utföras hos användaren, och kallas då egenkontroll. Det kan till exempel handla om positivkontroller eller buffertar, där man jämför resultatet mot givna värden och eventuellt låter instrumentet utföra justeringar. Detta är vanligt hos till exempel pH och konduktivitetsmätare eller kemiska reagens.  

 

Kontrollkalibrering eller justeringskalibrering

För att förtydliga vad som skall utföras använder vi därför begreppen kontrollkalibrering justeringskalibrering: 

 

  • Kontrollkalibrering innebär att endast jämförelse mot ett eller flera referensvärden utförs. 

  • Justeringskalibrering innebär att eventuella avvikelser under kalibrering kommer åtgärdas och instrumentet justeras för att visa korrekta värden. Efter justering utförs ytterligare kalibrering.  

 

Ackrediterad kalibrering

En ackrediterad kalibrering innebär att arbetet utförs på ett laboratorium med en standardiserad metod som är godkänd av ett ackrediteringsorgan. En sådan kalibrering leder till att ett kalibreringsbevis utfärdas för instrumentet, medan en kalibrering som inte är ackrediterad ger ett kalibreringscertifikat.