Indevex Watertech AB (IWAB) -Allmänna försäljningsvillkor (ver 2019-05)

 

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte IWAB och kunden skriftligen överenskommit annat.

 

Anbud, priser m.m.

1. Offerter är bindande för IWAB under trettio (30) dagar från dess datum, såvida inte annat angivits skriftligen. Utfästelser vid sidan av offerter eller orderbekräftelse är bindande för IWAB endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av IWAB.

 

2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån det skriftliga avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.

 

3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter, som medför ökade kostnader för IWAB, berättigar IWAB att höja angivna priser i offerter.

 

4. IWAB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande, ändra priser som anges i prislistor, kataloger och marknadsmaterial. Alla priser gäller EXW exklusive mervärdeskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priser i offerter är baserade växelkurs för svenska kronor i förhållande till den valuta (-or) som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs inte angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den valuta (- or) som finns angiven i offerten, enligt Bankföreningens dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningens utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta (-or) före (del)leveransdagen förändrats i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än [tre (3) procent] äger IWAB rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen.

 

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum om inte annat skriftligt avtalats vid ordererkännande. Vid betalning efter förfallodagen utgår en påminnelseavgift (60 kr) samt dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto jämte tolv (12) procentenheter.

 

6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än [två (2) veckor], har IWAB rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna levererade varor till IWAB.

 

7. Tills dess köpeskillingen är helt betald, äger IWAB rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu inte betald del av köpeskillingen. Ställs inte fullgod säkerhet enligt IWAB, äger IWAB rätt att häva köpet.

 

Frakt och emballage

8. Leveranser sker enligt leveransvillkoret FCA (Free Carrier) vårt lager eller CPT (Carriage Paid To - "fraktfritt") köparen enligt INCOTERMS 2010, vilket innebär att IWAB ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt IWAB’s vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden utöver IWAB’s hanteringsavgift betala hela den faktiska fraktkostnaden. Köparen skall ta emot leveranser som sker under vardagar mellan klockan 08:00 och 16:30, inklusive vardag före helgdag. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Regler om ansvar för varan under transporten finns under punkt 9.

 

Risken för varan

9. Risken för varan övergår på kunden då IWAB har avlämnat varan till kunden eller transportör eller, om avlämnandet fördröjs på grund av kunden eller något förhållande på kundens sida, när IWAB gjort vad som ankommer på IWAB för att avlämnandet skall kunna ske. IWAB ansvarar därför inte för skador som kan uppstå på varan under transporten till kunden. Kunden skall om skada uppstått under transporten göra reklamation hos transportören och iaktta dess reklamationsregler.

 

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för avtalets ingående. Varan skall anses levererad då den avlämnats enligt punkten 9 ovan.

 

11. Försenas leverans (delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, och minst med tre (3) veckor, och beror förseningen på IWAB, äger kunden rätt att häva avtalet i den del som avser den försenade leveransen (delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening. Kunden äger således inte utsätta tilläggstid enligt 25 § köplagen (1990:931).

 

12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats.

 

13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av IWAB, utan anskaffas efter beställning, äger IWAB rätt till över- eller underleverans med högst 10 % av överenskommen kvantitet.

 

Ansvar för fel

14. IWAB ansvarar för att försåld vara vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar IWAB endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts.

 

15. IWAB:s ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.

 

16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts reklamera till IWAB genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara IWAB tillhanda senast 7 dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.

 

17. Sedan IWAB mottagit reklamation i enlighet med punkt 16 och om IWAB godkänner reklamationen, har IWAB skyldighet att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande köpeskillingen, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har IWAB samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.

 

18. Ansvar för fel i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

 

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och IWAB är inte i något fall skyldig att betala, någon ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller på person eller för andra följdskador såsom exempelvis utebliven vinst, bortfall i produktionen eller annan sådan indirekt skada.

 

20. Om IWAB genom regler om s.k. produktansvar till följd av fel eller säkerhetsbrist hos varan, åläggs skadeståndsskyldighet mot tredje man, skall kunden ersätta IWAB för vad IWAB tvingats utge till följd av dom eller förlikning, inklusive IWAB:s kostnader, om inte skada som har inträffat till följd av felet eller säkerhetsbristen har uppkommit på grund av grov vårdslöshet från IWAB’s sida. IWAB förbinder sig att underrätta kunden om sådant anspråk samt att bereda kunden möjlighet att, om kunden så önskar, påverka utformningen av IWAB:s talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket, under förutsättning att kunden ställer säkerhet som IWAB finner godtagbar, för vad IWAB kan tvingas utge.

 

Äganderättsförbehåll

21. Levererade varor förblir IWAB:s egendom till dess full betalning erlagts för IWAB:s fordringar på kunden

 

22. Det åligger kunden att teckna försäkring, med IWAB som förmånstagare för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 21.

 

Immateriella rättigheter

23. Kunden skall omedelbart underrätta IWAB om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats enligt detta avtal gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke eller upphovsrätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar IWAB att utforma och föra kundens talan, åtar sig IWAB att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av vara levererad enligt detta avtal.

 

24. Har vara som levererats enligt detta avtal gjort intrång i tredje mans immateriella rätt åtar sig IWAB att, efter eget val, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. IWAB äger dock alltid förbehålla sig, och kunden har skyldighet att betala, det belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och intrångets påtalande. Om IWAB modifierat eller skapat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta IWAB för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

 

Force majeure

25. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger IWAB emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger IWAB även rätt att häva köpet.

 

26. Med force majeure förstås enligt detta avtal att avtalets fullgörande hindras, försvåras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

 

Tillämplig lag och Tvister

27. Detta avtal och alla tvister med anledning av detta avtal skall bedömas enligt svensk lag.

 

28. Tvister i anledning av detta avtal och samtliga rättsförhållanden som har samband med avtalet skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt som exklusivt forum. IWAB äger dock rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.

 

29. Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning enligt avtalet eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

 

Övrigt

30. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot avtalet eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sina rättigheter att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

 

31. Beträffande fråga som regleras i denna handling utgör vad som häri anges en fullständig reglering av IWAB:s förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår härav.

 

32. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001/9002. IWAB levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

 

Copyright Indevex Watertech AB 2019