2014-07-04

MIKROBIOLOGISK BALANS ULTRA-DIFFUSION

Rengöring och desinfektion av ytor i livsmedelslokaler utförs traditionellt dagligen och med skummande rengöringsmedel som appliceras på produktbärande (A-zon) och närliggande ytor (B-zon).

Metoden ger normalt en god lokal rengörings- och desinfektionseffekt mot produktrester och mikroorganismer på behandlade ytor, men riktar sig inte mot omgivande zon (C-zon).

 

RISKZONER

 

Tabell ITRAT  

PROBLEMET För att uppnå full hygieniskt kontroll av en livsmedelslokal krävs regelbundna åtgärder riktade åt lokalens samtliga riskzoner. Problemet som många upplever är att åtgärder riktade mot lokalens omgivning är kostsamma och tidskrävande då de ofta kräver specialutrustning och höghöjdsrutiner. Risken för återkontamination från svåråtkomliga smittkällor är ofta åsidosatt efter som hygienkontrollplaner har en tendens att fokusera på A- och B-zoner, och riskvärdering från C-zon uteblir ofta. Ett resultat av detta kan bli oregelbundna utbrott av klassiska omgivningsorganismer som till exempel Listeria eller jäst- och mögelsvamp. Bakterier som har förmågan att etablera biofilm hittar ofta gynnsamma miljöer i dessa svåråtkomliga platser som bjuder på fukt och produktpartiklar.

 

LÖSNINGEN Fumispore HA är en torr desinfektionsmetod baserad på naturlig diffusion av det aktiva ämnet i lokalen. Diffusionen drivs av en förbränningsprocess som effektivt sprider små partiklar av det aktiva ämnet jämnt i hela lokalen. Partiklarna som har en storlek på <5 µm som effektivt penetrerar små utrymmen som till exempel i kylaggregat och desinficerar alla ytor som de kommer i kontakt med. Diffusionsprocessen tar cirka 10-20 minuter och kontakttiden är från 6- 15 timmar beroende på praktiska förutsättningar och typ av behandling. Behandlingen startas genom att de färdigdoserade förpackningarna placeras ut i rummet efter rummets volym och förpackningens veke antänds, vilket initierar diffusionsprocessen.

 

Det aktiva ämnet (hydroxyättiksyra) som är registrerat för användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel, avdödar effektivt bakterier (baktericid) och jäst- och mögelsvamp (fungicid) utan att påverka lokalen eller utrustning och är har en låg miljöpåverkan. Genom att regelbundet använda Fumispore HA som komplement till det befintliga hygienarbetet med A- och B-zoner kan smittkällor på svåråtkomliga platser i lokalen behandlas och total kontroll av lokalen uppnås. För mer information om riskvärdering och av hela lokalen (A-, B- och C-zoner), se ITRAT (IWAB Total Risk Assessment Tool).

 

Mer information om Fumispore HA .