2019-09-17

NY ATP-TEKNIK GER SÄKRARE LIVSMEDELSPRODUKTION

A3-metoden löser problemen med otillförlitliga mätningar som traditionell ATP-analys för rengöringskontroll inneburit.

 

ATP (adenosintrifosfat) är ett ämne som överför energi i alla djur-och växtceller och mikroorganismer. Molekylen är en nukleotid och deltar i många av cellens kemiska processer som kräver energi.

 

Eftersom ATP återfinns i nästan alla livsmedel, så har detektion av ATP länge använts som indikator för snabb rengöringskontroll inom livsmedelsindustrin och för att säkerställa att hygienkraven efterlevs.

 

Men ATP är inte stabilt, utan hydrolyseras snabbt, vid till exempel värmebehandling, syrning och av de de enzymer som finns i levande celler, till de mindre energirika adenylatmolekylerna ADP (adenosindifosfat) och AMP (adenosinmonofosfat). Detta innebär att traditionell analys av enbart ATP-fasen kan leda till stora begränsningar avseende analyssäkerhet och repeterbarhet.

 

Ett sätt komma runt dessa begränsningar inleddes vid utvecklandet av en ny analysmetod som gör samtliga tre faser adenylater (ATP, ADP och AMP) detekterbara.

 

Denna analysmetod kom att kallas A3 och har visat sig vara en betydligt mer tillförlitlig hygienindikator av restsubstanser som kan leda till mikrobiologisk kontamination, biofilmsuppbyggnad eller utgöra allergenrisker.

 

Tekniken bygger på två enzymer (pyruvatkinas och pyruvatfosfatdikinas) som omvandlar ADP och AMP till ATP, vilket gör att även dem blir detekterbara genom ATP-reaktionen (luciferin-luciferas).

 

Det nyutvecklade A3-systemet ger stabila bioluminescenssignaler och linjära kalibreringskurvor mellan relativa ljusenheter (RLU) och den totala mängden ATP, ADP och AMP i provet, vilket innebär analysresultat med hög säkerhet och repeterbarhet.

 

För att visa hur viktig skillnaden är mellan att mäta enbart ATP jämfört med A3 metoden, så har förhållandet mellan ATP, ADP och AMP analyserats för flera olika livsmedel.

 

Resultaten visar att höga mängder ADP och AMP återfinns i livsmedel som kött, fisk och skaldjur, mejeriprodukter, nötter, frukt, grönsaker och fermenterade livsmedel, vilket gör att provtagning med traditionell ATP-analys i produktionslokaler som hanterar dessa livsmedel, kan innebära ökad risk för falsk negativa resultat och uteblivna förbättringsåtgärder som följd.

 

Genom att istället använda A3-tekniken kan dessa avvikelser fångas upp i provtagningen, vilket ger en bättre bild av lokalens rengöringsstatus och i slutänden en säkrare livsmedelsproduktion. 

 

IWAB erbjuder ett komplett system för ATP-analys med A3-metoden genom ATP-mätaren Luminometer Smart och svabbkiten LuciPac Pen A3, som finns för både vatten- och ytprover.

 

Läs mer om ATP och A3-metoden:

Development of a Novel Hygiene Monitoring System Based on the Detection of Total Adenylate (ATP+ADP+AMP)

MIKIO BAKKE AND SHIGEYA SUZUKI, Journal of Food Protection, Vol. 81, No. 5, 2018, Pages 729–737


 

Filer kopplade till detta inlägg: