Kvalitetspolicy
Kvalitetskultur
Kvalitet är ett nyckelord i vår verksamhet. Vi skall ständigt analysera, åtgärda och förbättra våra processer i vår strävan att uppnå felfria produkter och tjänster. 

Kunder & Leverantörer
Vårt företags framgång bygger på förståelse av våra kunders och leverantörers behov. Vi skall arbeta mot att erbjuda förtroendefulla och långsiktiga relationer till våra kunder och leverantörer med målet att överträffa förväntningar.

Miljö & Ansvar
Hög kvalitet är även ledord i arbetet med hållbart miljöarbete och socialt ansvar. Vi skall så långt som möjligt fokusera på effektiva, miljöriktiga och hållbara produkter och tjänster i alla led.

Medarbetare
Att göra kvalitetspolicyn tydlig till medarbetare är en nyckelfaktor i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Vi skall säkerhetsställa hög kunskaps- och servicenivå genom alla led där både interna och externa medarbetare kan känna delaktighet och ansvar för att uppnå våra gemensamma mål och åtagande.

Ledningen
Ledningen skall visa sitt kvalitetsengagemang genom att sätta tydliga mål, delegera ansvar och basera åtgärder på en faktabaserad helhetssyn med långsiktigt perspektiv. Hög kvalitet uppnås genom delat ansvar och förmåga till handling i alla led.
IWAB Safe™
En viktigt del i vårt miljöarbete är vår produktmärkning IWAB Safe™, som syftar till att ställa tydliga utvecklingskrav mot våra leverantörer och hjälpa våra kunder att göra ett aktivt val mot säkrare produkter med en lägre miljöbelastning.