Miljöpolicy
Miljökultur
Vi åtar oss att bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning genom att ständig söka nya mer miljövänliga alternativ och rutiner. Vi strävar också efter att släppa ut mindre farliga kemikalier och skapa en ökad miljömedvetenhet båda internt och hos våra kunder och leverantörer.

Lagar & Regler
Vi följer gällande miljölagstiftning och myndigheters krav men har som mål att överträffa gällande lagar och bestämmelser när detta är möjligt.

Entreprenörer & Leverantörer
Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Kvalitet & Ansvar
En hög miljömedvetenhet är ledord i vårt kvalitetsarbete och vi skall ständigt analysera, åtgärda och förbättra våra processer i vår strävan att uppnå miljöriktiga och hållbara produkter och tjänster i alla led.

Medarbetare
Genom att känna ansvar och ständigt vara uppmärksam på miljöförbättringsarbete skall varje medarbetare delta i det långsiktiga arbetet med ständiga miljöförbättringar.

Ledningen
Vi skall säkerställa en öppen arbetskultur där medarbetare utbildas och uppmanas att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete i syfte att skapa en god miljövetenheten i företagets samtliga led.
 
Återvinning och hållbarhet
IWAB är anslutet till FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen (tidigare REPA) som är näringslivets system för återvinning av förpackningsmaterial. Detta innebär att att kunder kan vända sig till FTI för återvinning av förpackningsmaterial som kommer med våra produkter. Mer information finns på www.ftiab.se.
IWAB Safe™
En viktigt del i vårt miljöarbete är vår produktmärkning IWAB Safe™, som syftar till att ställa tydliga utvecklingskrav mot våra leverantörer och hjälpa våra kunder att göra ett aktivt val mot säkrare produkter med en lägre miljöbelastning.