Jämställdhet och diskriminering

Version: 2017-11-25

IWAB är en arbetsplats där diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder inte accepteras.
 

Arbetet mot diskriminering är alla medarbetares ansvar. Vi är övertygade om att olika livserfarenheter och perspektiv är nödvändiga för såväl utveckling av individer som organisationer.


Vi skall:

 • informera våra medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners om vår policy mot diskriminering.

 • aktivt förebygga så att diskriminering och trakasserier inte förekommer på våra arbetsplatser eller inom vår verksamhet.

 • alltid följa aktuell lagstiftning.
   

Denna policy skall:

 • kommuniceras till alla anställda och till de som deltar i vår verksamhet.

 • utvärderas årligen vid företagsledningens genomgång.

 • vara tillgänglig genom publicering på vår hemsida.

Uppförandekod leverantörer

Version 2017-10-25

De leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster till IWAB ska respektera mänskliga rättigheter och grundläggande sociala krav i sin verksamhet.

Produkter som levereras skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

 • ILO: s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).
 • FN: s barnkonvention, artikel 32.
 • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
 • Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
Denna text är en sammanfattning av dokumentet Uppförandekod leverantörer