Kerisa Sweden AB har förvärvat IWAB (Indevex Watertech AB)

Förvärvet är ett ytterligare steg i Kersias ambition att vara närvarande i hela den skandinaviska livsmedelssäkerhetssektorn, från gård till gaffel, och gör det möjligt för koncernen att erbjuda bättre service och ett större produktutbud till alla kunder på marknaden, oavsett storlek, plats och global närvaro.

 

För dig som kund innebär förvärvet inga större förändringar, vi kommer fortsätta leverera samma höga service och produkter enligt nuvarande avtal och överenskommelser. IWAB-teamet blir kvar och kommer utgöra en central roll i den svenska organisationen.

 

Men det kommer däremot innebära att våra kunder nu kommer att få tillgång till, och dra nytta av, det kompletta, miljösmarta och innovativa sortiment av rengörings- och desinfektionslösningar som gjort Kersia till en världsledande aktör.

Om Kersia

Kersia är en global ledare inom livsmedelssäkerhet och tillhandahåller mervärdeslösningar som förhindrar  sjukdom och infektioner hos djur och människor genom ständigt fokus på riskbaserad livsmedelssäkerhet i alla stadier av livsmedelskedjan. Kersia verkar i 120 länder med en personalstyrka på mer än 1800 personer och omsätter ca 385 miljoner euro.

 

Tack för ditt fortsatta förtroende och lojalitet.

Vårt ansvar

 

Kersia är en knutpunkt där säkerhet, kvalitet och hållbarhet knyts samman och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för våra kunder att lyckas. Vårt mål är att förbättra kundernas tekniska och ekonomiska förmåga genom att erbjuda dem mer ansvarsfulla lösningar och därmed garantera hög livsmedelssäkerhet.

Vi värnar om miljön och arbetar för en långsiktig strategi för hållbar utveckling. En utmaning som drivs av höga säkerhetsstandarder och förebyggande av epidemier, strategier för att minska antibiotikaanvändning samt spårbarhet och produktivitetskrav.  

Vår vision - livsmedel som du kan lita på

Från gård till gaffel är livsmedelssäkerhet idag högsta prioritet inom livsmedelssektorn. I takt med att nya former av kontaminering uppstår, bakterieresistens med krav på minskad antibiotikaanvändning, bekämpningsmedel och kemiska konserveringsmedel, så är utmaningarna enorma.

Att förebygga risker för överföring av bakterier, virus och andra patogener till konsumenter är den största utmaningen i hela livsmedelskedjan. Alla intressenter - från jordbrukare och uppfödare, veterinärer, och livsmedelsindustrin - har ett ansvar för att säkerställa en hållbar och säker framställning och hantering av livsmedel. Ett misslyckande i något skede kan äventyra liv och innebära katastrofala kort- och långsiktiga konsekvenser för företag.

Vår målsättning - uppfinna framtidens lösningar

Alla som är involverade i livsmedelskedjan kan behöva en partner med vetenskaplig expertis och praktisk erfarenhet i att leverera skräddarsydda lösningar baserade på riskbaserad  och fokus och kritiska kontrollpunkter. Livsmedelssäkerhet är vårt kärnkompetensområde, med närvaro och lokal kunskap över hela världen. Våra produkter och tjänster förhindrar sjukdom och infektion hos både djur och människor.

Våra globala lösningar levererar mat- och biosäkerhet på gården. Lösningar som ständigt utvecklas och optimeras genom att finnas på plats där produkterna används och som återrapporteras till våra forskningsenheter -insatser som krävs för att garantera full efterlevnad av nya regler. Vi erbjuder unik expertis baserade på globalt utvecklad veteskap i kombination med en empirisk strategi på lokal nivå för att skräddarsy våra lösningar för individuella behov. Vi förbättrar gårdens effektivitet och tillför mervärde till livsmedelsindustrin.

Vår ambition - din mest betrodde partner inom livsmedelssäkerhet

Med ständigt fokus på livsmedelssäkerhet, skall vi att leda vägen som global marknadsledare och mest betrodda partner till våra kunder. Att hjälpa våra kunder att lösa dagens livsmedelssäkerhetsfrågor är inte tillräckligt. Att göra det möjligt för dem att ligga steget före kommer att vara vårt pågående mål, både på lokal och global nivå. Med fokus på framtiden kommer vi att hjälpa dem att förutse förändringar med innovativa och framsynta lösningar som förbättrar konsument- och operatörssäkerhet, bevarar deras företags rykte och ökar företagets hållbara prestanda.

 

Våra mycket engagerade medarbetare brinner för vårt uppdrag och är stolta över det ädla målet. Uteslutande fokuserad på denna ambition och med stöd av en engagerad aktieägare kommer vi att ägna alla våra resurser, energi, lagstiftning och FoU -insatser åt livsmedelssäkerhet. Vi är övertygade om att detta är den bästa vägen för att skapa värde för alla våra intressenter (slutkonsumenter, kunder, offentliga myndigheter, anställda, aktieägare ...) och för samhället som helhet.