Prima historia
IWAB Prima™ uppstod i ett projekt som initierades av SP (tidigare SIK) under 2011 där målet var att utvärdera ny teknik för torrare och miljövänligare rengöring inom livsmedelsindustri. Projektet finansierades delvis av jordbruksverket och flera aktörer inom olika livsmedelsindustrier deltog. 

Under diskussioner med representanter från branschen togs en kravspecifikation fram som en målbild för hur torrare och miljövänligare produkter skall utformas. Kravspecifikationen innehåll följande delar

  1. Minskad arbetstid– lägga mindre tid påstäd
  2. Förbättra och effektivisera avspolning
  3. Minskad aerosolbildning- korskontamination
  4. Minskad vattenförbrukningen
  5. Minskade avloppsvolymer
  6. Grön teknik– låg miljöpåverkan
  7. Minskade underhållskostnader– inga oxiderande ämnen
Utifrån denna specifikation inledde IWAB formuleringsarbetet med IWAB Prima™. För att möta kraven om grön teknik valdes naturliga enzymer och miljövändliga tensider som grund för produkten. En trippellösning innehållande lipas, amylas och proteas gav ett brett nedbrytningsspektrum och bidrog även till att motverka biofilm.

En av huvudmålen i projektet var att fokusera på torrare rengöring i syfte att minska vatten- och avloppsvolymer samt skapa friskare produktionslokaler. Genom att applicera IWAB Prima™ direkt på produktrester och smuts redan före grovspolningen, kunde de aktiva ämnen förbehandla produktrester till en homogen geliserad form som förenklade de efterfökande grovspolning. För ytterigare korta spoltider kompletterades formulering med  ytspänningsmedel som effektiviserar avrinningen och minska aerolbildningen. 

Genom att introducera ett sköljmedel för behandling av produktrester före grovspolning, byggd på grön teknik utan några frätande eller oxiderande ämnen, så kunde kravspecifikation uppnås. 

Produktens effekt avprövades sedan i två efterföljande SIK-projekt där funktionen kunde bekräftas. Projekten utfördes : 
  • 2011-2013 Torrare och miljövänligare rengöringsmedel/desinfektionsmedel inom livsmedelsindustri
  • 2014 Torrare rengöringsteknik för fisk- och skaldjusindustri
Idag används IWAB Prima inom flera olika användningområden och sedan 2015 finns även en version för CIP-behandling. 
Projektreferens

"IWAB PRIMA har utvärderats i projektet "Miljövänlig torrare rengörings- och desinfektionsteknik i livsmedelsindustri" under 2012-2013. Resultatet visade att grovspolning med IWAB PRIMA minskade spoltiden, effektiviserade avlägsnandet av mikroorganismer, minskade mängden mikroorganismer i luften under spolning och gav en reducerad vattenförbrukning."

 

"I kombination med IWAB DUO (kombimedel för rengöring och desinfektion) uppnåddes samma nivå av rengöring och avdödning av mikroorganismer som med traditionell tvåstegs- rengöring/desinfektion."
 
Birgitta Bergström
Projektledare SIK