BIOFILM
En biofilm bildas när en grupp mikroorganismer fäster till varandra och till en yta genom att utveckla ett nätverk av slemliknande trådar, så kallade EPS (Extracellular Polymeric Substance). EPS består i huvudsak av polysackarider och proteiner, men kan även innehålla DNA och lipider. 

Många mikroorganismer, som till exempel listeriabakterien, har en högt utvecklad förmåga att fästa till ytor, eftersom detta innebär ett bättre skydd än att befinna fritt exponerad i sin omgivning. Biofilmer inom livsmedelsindustri förekommer ofta i så tunna skikt att det inte är synliga vid normal okulärbesikning, vilket gör att det kan vara svårt att veta hur utbrett problemet är på ytor och slutna system. 

Traditionellt har frätande och oxiderande rengöringsmedel innehållande till exempel klorbaserade föreningar använts för behandling mot biofilm, men har visat sig ha en begränsad effekt. Anledningen till att oxiderande medel ofta inte visar på tillräcklig god effekt är att den oxiderande effekten dels har svårt att penetrera tjocka biofilmer men även för att andra organiska partiklar, som till exempel produktrester reagerar med det oxiderande ämnet vilket inaktiverar medlet.

IWABs produkter mot biofilm bygger på naturliga enzymer och miljövänliga tensider, som på ett skonsamt men effektivt sätt bryter ned biofilmens beståndsdelar, vilket får den att släppa från ytan och blir lättillgänglig för efterkommande desinfektion. Samtliga produkter är baserade på trippelformulering av enzymer bestående av:
  • proteas - för nedbrytning av proteiner
  • amylas - för nedbrytning av polysackarider
  • lipas - för nedbrytning av fetter (lidiper)
Produkterna kan användas akut för att åtgärda befintlig biofilm eller förebyggande för att minska risken för biofilmsuppbyggnad.